JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ประกันคุณภาพ,พัฒนาผลิตภัณฑ์,QC

18 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ยางโยภาพ, ม่วงสามสิบ)

วิศวกรกระบวนการผลิต

13 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าโพธิ์ศรี, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

12 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แก้งเหนือ, เขมราฐ)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนผึ้ง, วารินชำราบ)

ผู้ควบคุมคุณภาพ QC

8 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
อุบลราชธานี
(แก้ง, เดชอุดม)

วิศวกร

7 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองศรีไค, วารินชำราบ)

ครูสอนฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์

7 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.หนองบก, อ.เหล่าเสือโก้ก)

ครูฟิสิกส์,ด้านการศึกษา.ธุรการ

6 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาเยีย, นาเยีย)

เจ้าหน้าที่แผนกดูแลผลิตภัณฑ์

4 มีนาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พังเคน, นาตาล)

supervisor ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

24 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

24 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(คอนสาย, ตระการพืชผล)

Safety

18 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เหล่าเสือโก้ก, เหล่าเสือโก้ก)

พนักงานขาย

9 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคื่องสำอาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อุบลราชธานี
(ปะอาว, เมือง)

นักจุลชีววิทยา

7 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

17 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

นักเคมี, วิศวะเคมี, R&D, QA

14 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนสวาง, กุดข้าวปุ้น)

ตัวแทนขายต่างจังหวัด

12 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต
อุบลราชธานี
(กุดลาด, เมือง)

พนักงานควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

8 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุบลราชธานี
(ยางใหญ่, น้ำยืน)

วิศวกรเคมี

4 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
( ต.นาดี, อ.นาเยีย)

วิศวกร ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต

31 ธันวาคม 2554

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |