JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 marketing

28 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
ม.พะเยา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ควบคุมคุณภาพQA&QC

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ห้วยยาง, โขงเจียม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม พนักงานขาย

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

ais shop

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทย์ - คณิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนสมบูรณ์, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่Lab/QC

16 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนสวรรค์, นาจะหลวย)

พนักงานขาย

15 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ทุ่งเทิง, เดชอุดม)

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

11 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

พนักงานขาย,พนักงานQC

11 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

งานขาย

10 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาส่วง, เดชอุดม)

พนักงานจัดเรียงสินค้า,พนักงานขับรถ

9 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวิจิตรพิธทยา
อุบลราชธานี
(ตำบลวารินชำราบ, อำเภอวารินชำราบ)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานขาย,ฝ่ายผลิต,วิศวกร,วิจัยและพัฒนา

31 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

sale and Service

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กุศกร, ตระการพืชผล)

วิทยาศาสาตร์

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

สอนวิทยาศาสตร์ หรือ สอนฟิสิกส์

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

วิศวกร นักวิทยาศาสตร์

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

10 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สองคอน, โพธิ์ไทร)

เจ้ากน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์์

5 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์/คณิต 
ร.ร ศรีปทุมพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |