JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

24 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
อุบลราชธานี
(ท่าโพธิ์ศรี, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม QA พนักงานฝ่ายผลิต

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วาริน, ศรีเมืองใหม่)

-

7 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา - 
มัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(เป้า, ตระการพืชผล)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,พนักงานบริการ

6 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตบหู, เดชอุดม)

การควบคุมคุณภาพ, นักวิเคราะห์จุลินทรีย์

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(กาบิน, กุดข้าวปุ้น)

พนักงานขาย ทำความสะอาด

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตบหู, เดชอุดม)

ผู้จัดการ

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิยาลัยราชภัชอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(, อุบลราชธานี)

พนักงานขาย การตลาด

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา นิติศสาสตร์ 
ม.อุบล
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

พนักงานขาย

29 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองศรีไค, วารินชำราบ)

คนขับรถ พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานส่งสินค้า

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวิจิตราพิทธยา
อุบลราชธานี
(ตำบลวารินชำราบ, อำเภอวารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ Lab,QA/QC,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักเคมี,ครูเคมี

23 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนสวรรค์, นาจะหลวย)

ครูสอนวิทยาศาสต์ประถม-มัธยมต้น

23 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุบลราชธานี
(โนนค้อ, บุณฑริก)

ครูผู้สอน

21 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โคกสะอาด, น้ำขุ่น)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(สารภี, โพธิ์ไทร)

การสอน ธุรการ

20 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าหลวง, ตระการพืชผล)

ผู้จัดการฝึกหัด,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,ตรวจวิเคราะห์

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(คำเจริญ, ตระการพืชผล)

ฝ่ายผลิต

9 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ม่วงนาดี
อุบลราชธานี
(สมสะอาด, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

8 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นิคมลำโดมน้อย, สิรินธร)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

7 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(วาริน, ศรีเมืองใหม่)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |