JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ขายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด

15 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

14 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองศรีไค, วาลินชำราบ)

Part Time

9 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กระเดียน, ตระการพืชผล)

พนักงานขาย

6 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
อุบลราชธานี
(นาห่อม, ทุ่งศรีอุดม)

พนักงานขาย

28 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(โนนกุง, ตระการพืชผล)

พนักงานควบคุมคุณภาพ , ครู , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, นักวิจัย

28 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, พิบูลมังสาหาร)

เร่งรัดหนี้สิน

25 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิท คณิต 
หนองบัวฮีวิทยยาคม
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

นักเคมี QC

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, โพธิ์ไทร)

การตลาด

18 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

production engineer, process engineer

15 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ศรีสุข, เขื่องใน)

พนักงานขาย

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(กุดยาลวน, ตระการพืชผล)

พนักงานขาย , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ฝ่ายบุคคล

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม, ม่วงสามสิบ)

นักสิ่งแวดล้อม พนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป พนักงานขาย

8 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

6 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
อุบลราชธานี
(สร้างถ่อ, เขื่องใน)

ครูสอนวิชาเคมี,วิทยาศาสตร์

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาโพธิ์, บุณฑริก)

พนักงานขาย/ธุรการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์/QCเป็นต้น

30 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

เจ้าหน้าที่จัดเรียงเอกสาร

30 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี
(หนองเต่า, ตระการพืชผล)

พนักงานธุรการ/ห้องแลป/วิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

29 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พังเคน, นาตาล)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, พนักงานบริหารทั่วไป

28 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |