JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

11 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาเรือง, นาเยีย)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน,พนักงานขาย,;bg8iksNc]t8;[86,86I4kr

4 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่ใต้, พิบูลมังสาหาร)

นักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, นักควบคุมคุณภาพ, เลขานุการ, บริหารงานทั่วไป

2 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เขื่องใน, เขื่องใน)

พนังงานขาย

2 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

นักควบคุมคุณภาพ QA หรือนักวิจัยออกแบบผลิตภัณท์

25 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บัวงาม, เดชอุดม)

พนักงานขาย

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(กุดยาลวน, ตระการพืชผล)

ครู,เจ้าหน้าที่แลป,เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(คำขวาง, วารินชำราบ)

ธุรการ ,บริการลูกค้า,

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ท่าช้าง, สว่างวีระวงศ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยวิศวกร , นักปฏิบัติการห้องแลป

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ยางโยภาพ, ม่วงสามสิบ)

พนักงานขาย

12 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ร.รศรีปทุมพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานประจำ

12 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เป้า, ตระการพืชผล)

ครูผู้สอน

6 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มรภ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ)

วิเคราะห์คุณภาพ งานวิจัย การสอน

2 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(อ่างศิลา, พิบูลมังสาหาร)

สอนวิทยาศาสตร์ หรือ สอนฟิสิกส์,เจ่าหน้าที่บริการลูกค้า Bco

25 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

พนักงานทั่วไป

23 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เป้า, ตระการพืชผบ)

ครุผู้สอน ,เจ้าหน้าที่ห้องวิทยาศาสตร์,จน.lab,พนักงานห้องยาโรงพยาบาล

1 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

พนักงานขาย

13 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ตาลสุม, ตาลสุม)

ธุรการ

11 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตระการ, ตระการพืชผล)

งานขายงาน

3 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โคกก่อง, สำโรง)

ธุรการ/พนักงานขาย ฯลฯ

2 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |